loading

תקנון"מבצע ה-100"

 1. הגדרות
  למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן:
  א. "עורכת הפעילות": טבסקו החזקות בע"מ, ח.פ. 514179803 (פיצה האט).
  ב. "תקופת הפעילות ": כמפורט בסעיף 3 לתקנון.
  ג. "המשתתף": מי שמילא אחר התנאים שבסעיף 5 לתקנון.
  ד. "האתר": אתר אינטרנט שכתובתו היא https://www.pizzahut.co.il/ .
  ה. "האפליקציה" : אפליקציית "פיצה האט" למכשירים ניידים טאבלטים.
  ו. "הודעת SMS": הודעת טקסט קצרה המועברת באמצעות טלפון סלולארי בלבד אשר מספרו ניתן לזיהוי, ומאפשר קבלת הודעות SMS מסחריות.
  ז. "התקנון": מסמך זה.
  ח. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף שיווק המזון.
 2. כללי
  לרגל פתיחת הסניף ה-100 של פיצה האט, במהלך תקופת הפעילות, שתיערך על ידי עורכת הפעילות, חלק ממשתמשי האפליקציה והאתר יהיו זכאים לקבלת קופון מזכה אצל עורכת הפעילות, הכול כמפורט בתקנון זה (להלן: " הפעילות").
 3. תקופת הפעילות
  תקופת הפעילות הינה החל מיום ראשון 15.5.2022 ועד ליום שבת 21.05.2022 בשעה 23:59. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת ("תקופת הפעילות").
 4. פרסום הפעילות
  הפעילות תפורסם לציבור במהלך תקופת הפעילות או בחלקה באמצעי הפרסום השונים בכל דרך בה תבחר עורכת הפעילות.
 5. זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות
  א. ההשתתפות בפעילות מוגבלת לכל גולש המבקר באפליקציה ו/או באתר, מגיל 16 ומעלה, אזרח ו/או תושב מדינת ישראל ושאינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק וכדומה. בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 16.
  ב. בעצם השתתפותו מצהיר הגולש כי הינו מעל גיל 16. מובהר כי אם הגולש הינו קטין (מתחת לגיל 18), בעצם השתתפותו מצהיר הקטין כי אושר לו להשתתף בפעילות, על ידי נציגו של אותו הגולש.
  "נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו הקטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.
  ג. במהלך תקופת הפעילות, החברה תעקוב אחר מספר ההזמנות באתר ובאפליקציה ולאחר כל 100 הזמנות, יזכו את אותו הלקוח [הלקוח ה-100] המזמין בקופון לטריפל מיקס (מארז מיוחד הכולל שתי פיצות משפחתיות, נגיסי תירס, טבעות בצל ומקלות שוקולד)+ שתייה (להלן – "הקופון" או "הפרס") באופן הבא:
  בסיום ההזמנה יופיע לכל לקוח זכאי על פי מעקב ההזמנות פופ אפ (הודעה) אשר יכריז כי הוא זוכה לחגוג עם עורכת הפעילות את פתיחת הסניף ה-100 והוא זכאי לקופון.
  הקופון יתקבל רק בסיום ההזמנה דרך מסרון (SMS) מטעם עורכת הפעילות על ידי קוד למימוש הקופון.
  ד. זכאות לקופון תתרחש לאחר כל 100 הזמנות כך שהזכאים לו יהיו מזמין מס' 100, מס' 200, מזמין מס' 300 וכן הלאה.
  ה. בכל יום המעקב וספירת ההזמנות יתאפסו מחדש ויחלו מ-0 הזמנות.
  ו. כל משתתף יוכל להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במשך תקופת הפעילות.
  ז. מובהר כי המשתתף מסכים בזאת לקבל הודעות SMS אשר עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ישלחו למשתתף במהלך תקופת הפעילות בקשר עם הפעילות וללא חיוב המשתתף.
  ח. מובהר כי למשתתף לא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, לרבות במקרה בו לא התקבלה אצלו הודעת SMS חוזרת, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת הפעילות, לרבות באחד ו/או יותר מהמקרים המפורטים להלן:
  1) מכשיר הטלפון הסלולארי שברשות אותו אדם היה כבוי.
  2) מכשיר הטלפון הסלולארי שברשות אותו אדם נמצא מחוץ לאזור הכיסוי והקליטה.
  3) זיכרון מכשיר הטלפון הסלולארי שברשות אותו אדם מלא בהודעות חדשות או שמורות.
  4) מכשיר הטלפון הסלולארי שברשות אותו אדם נותק מהרשת.
  5) כמות ההודעות הממתינות במכשיר הטלפון הסלולארי שברשות אותו אדם גדולה מ -10.
  6) המכשיר הסלולארי שברשות אותו אדם אינו תומך בתוכן המבוקש או שאיננו פתוח לגלישה באינטרנט.
  7) מספרו של מכשיר הטלפון הסלולארי ממנו נשלחה הודעת ה SMS אינו מזוהה.
  8) מספר הטלפון הסלולארי חסום לשירותי תוכן צד ג'.
  ט. המשתתף בפעילות מצהיר כי המכשיר סלולארי באמצעותו הוא משתתף בפעילות ובכל הקשור אליה הינו מכשיר הרשום על שמו ומצוי בבעלותו ו/או בבעלות מי שנתן לו הרשאה להשתתף בפעילות, לרבות הרשאה לחיובו בגין הפעילות כאמור בתקנון זה. אין עורכת הפעילות תהא אחראית בכל מקרה בו בוצעה השתתפות באמצעות מכשיר סלולארי שלא כאמור לעיל.
  י. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
 6. תנאים
  א. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו של משתתף בפעילות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה.
  ב. הפרס אינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
  ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
  ד. מובהר כי הזוכה יוכל להיות רק שעמד בתנאי הפעילות על פי תקנון זה.
  ה. תוקפו של הקופון יהיה החל מתום תקופת הפעילות ועד ליום 30.8.2022
 7. שונות
  א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר הפעילות, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  ב. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  ג. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
  ד. מובהר כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מימוש הזכייה בפרס, הינן על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם הפעילות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
  ה. המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים משתתפי הפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
  ו. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים הנקובים בתקנון זה, לרבות תקופת הפעילות, ו/או לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לבטל את הפעילות בכל עת. הודעה על שינויים כאמור תובא לידיעת הציבור באופן בו פורסמה הפעילות.
  ז. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
  ח. תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, באתר האינטרנט של עורכת הפעילות, בכתובת: www.pizzahut.co.il.