Logo Sun Sml
Pizza App Logo

הורדת אפליקציה למבצעים והטבות בלעדיות

תקנון פעילות גולשים "פותחים שולחן"

 

1.         הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"     טבסקו החזקות בע"מ ("פיצה האט")

"משתתף"                     ההשתתפות בפעילות מותרת לכל אדם אשר הינו אזרח ישראלי או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות וחלוקת הפרסים ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד', שרשום ברשת "פייסבוק", ועומד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, בין היתר, בתנאי ההשתתפות;

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18. מובהר כי אם המשתתף הינו קטין (מתחת לגיל 18), בעצם השתתפותו מצהיר הקטין כי אושר לו להשתתף בפעילות, על ידי נציגו של אותו משתתף. "נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו הקטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או עובדיהם ו/או בני משפחותיהם.

("תנאי ההשתתפות").

"הפעילות"                    המשתתפים יוזמנו להעלות תמונה מקורית של שולחן האירוח המעוצב על ידיהם לקראת משחקי היורו 2024 בכדורגל, על השולחן להכיל מגוון ממוצרי פיצה האט.

התמונות יפורסמו באתר הפעילות על ידי המשתתפים. בסוף תקופת הפעילות, כהגדרתה להלן, ובין כלל התמונות שהועלו בתקופת הפעילות, תבחר תמונה אחת [זוכה אחד] על ידי צוות השופטים אשר יזכו את שולחיה בפרס (כהגדרתו להלן).

"אתר הפעילות"       דף הפייסבוק של "פיצה האט" בלינק: https://www.facebook.com/PizzaHut.Israel/

"הפרס"                 מאור גליקסון יתארח אצל הזוכה ויצפה במשותף עם הזוכה ואורחיו במשחק נבחרות ספרד- איטליה ביום 20.06.2024 בשעה 22.00.

"מנגנון ההכרעה"     התמונה הזוכה תבחר ע"י צוות שופטים, שיורכב לפי שיקול דעתה של עורכת הפעילות. הקריטריונים לבחירת התמונה ייקבעו לפי שיקול דעתו של צוות השופטים וביניהם מקוריות, יצירתיות ועוד. עמידה בקריטריונים אלה תיקבע באופן בלעדי לפי שיקול דעתו של צוות השופטים.

2.         פרשנות

א.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ובטלוויזיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ב.      החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

3.         תקופת הפעילות

א.      תקופת הפעילות הינה למשך 6 ימים, החל מיום 12.06.2024 בשעה 10:00 ועד ליום 17.06.2024 בשעה 23:59 ("תקופת הפעילות").
ב.      מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתה.

4.         התחייבויות המשתתפים בפעילות

א.      העלאת התמונה לאתר הפעילות מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה ובכלל זה, לפרסום הפעילות בעמוד הפרופיל האישי שלו באתר הפעילות. עצם העלאת התמונה מהווה הסכמה לתוכנו של התקנון באופן מלא ובלתי מסויג, וכן מהווה הצהרה מן המשתתף, כי הפרסום על ידי עורכת הפעילות באתר הפעילות שלו נעשה על דעתו המלאה של המשתתף וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי עורכת הפעילות בקשר לכך.
ב.     עם רישום המשתתף לפעילות, המשתתף מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

(i)        ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית בלבד.

(ii)      ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות, ובפרט מערכות אתר הפעילות, הן אלה שברשותה והן אלה שברשות עורכת הפעילות. המשתתף לא יהא רשאי להעלות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב.

(iii)     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתתף המעוניין להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב הטעות, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת התוכן אשר הועלה ע"י המשתתף במערכות עורכת הפעילות.

(iv)     במידה שעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינם נכונים ו/או להשתמש בנתונים שאינם נכונים וכיוצ"ב, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לחסום באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.

(v)       למען הסר ספק, יובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף את השתתפותו של משתתף לפי אמות המידה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.

(vi)     אין הגבלה על מספר התמונות שמשתתף יכול להעלות במסגרת הפעילות, אולם בכל מקרה משתתף לא יוכל לזכות בפרס יותר מפעם אחת במהלך תקופת הפעילות. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות דרך חשבון אחד בלבד מכל אחד מאתר הפעילות.

(vii)    עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

(viii)  בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או מפעילת אתר הפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.

5.         מדיניות פרטיות

6א.      עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:6

(i)        ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות;

(ii)      אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי;

(iii)     בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.

ב.      עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה. עורכת הפעילות גם אינה אחראית למאגרי הנתונים של מפעילות אתר הפעילות.

ג.       כל אדם רשאי לפנות אל עורכת הפעילות ע"י הודעה אישית באתר הפעילות ולבקש הסרת התמונה מאתר הפעילות בשל הפרת זכות יוצרים, בשל כל פגיעה שאדם חש בקשר עם פוסט מסוים, או בשל כל טענה להפרת התקנון. כל פניה כזו תישקל ועשויה להוביל להורדת התמונה ככל שקיימת אפשרות טכנית בידי עורכת הפעילות לעשות כן.

ד.      עורכת הפעילות מתחייבת שלא לעשות שימוש בתמונות או בחלקים מהם ללא קבלת הסכמה מפורשת מהמשתתף.

ה.      יובהר כי התחייבויותיה של עורכת הפעילות בדבר מדיניות הפרטיות נוגעות להתנהלותה של עורכת הפעילות עצמה ואין לה אחריות באשר לאופן פעולתן של אתר הפעילות עם המידע שיתקבל ו/או יישמר אצלו אגב הפעילות או לאחריה.

6.         אופן הזכייה בפרס

א.      בתום תקופת הפעילות צוות השופטים אשר יהיה מורכב מנציגי עורכת הפעילות או מי מטעמה יבחר את המשתתף שפרסם את התמונה המרגשת, היצירתית, המקורית, המשעשעת, והמוצלחת ביותר, והוא יזכה בפרס (לעיל ולהלן: "הזוכה בפרס").

ב.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה בפרס מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס ותוכנו על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.

ג.       עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה בפרס על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.

7.         איתור הזוכה

א.      בתום תקופת הפעילות, ובחירת הזוכה, תיידע עורכת הפעילות את הזוכה באמצעות משלוח הודעה באתר הפעילות ותבקש את פרטיו המלאים של הזוכה לצורך העברת הפרס ("הודעת הזכייה"). לאחר הודעת הזכייה תפרסם עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה את שמו של הזוכה ו/או תמונתו באתר הפעילות. מובהר, כי בעצם אישור התקנון מסכימים המשתתפים, ככל שיזכו, לפרסום דבר זכייתם, שמם ותמונתם באתר הפעילות.

ב.         זכאות הזוכה הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהא רשאית לוודא את זהותו של הזוכה ואת מקוריותה של התמונה שפרסם וכי כל הזכויות התמונה אכן שייכות לו באופן בלעדי.

ג.          למען הסר ספק, יובהר כי, החלטות צוות השופטים באשר לתמונות הינן סופיות ולא ניתן יהא לערער עליהן, והכל בכפוף לזכותה של עורכת הפעילות לבטל זכיית משתתף אשר לא יעמוד בתנאי תקנון זה. כמו כן, לא יהא למשתתפים זכות ערעור על אופן בחירת הזוכה.

ד.      בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בתקנון זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.

ה.      בכל מקרה בו זוכה מסר פרטים מוטעים ו/או לא הגיב להודעת הזכייה בתום 48 שעות ממועד שליחתה, ו/או לא ניתן היה להשגה לאחר שני ניסיונות לפי המאוחר מביניהם, תהיה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לבטל זכייתו ולהעניק את הפרס למשתתף אחר, במקומו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בלבד. יובהר כי החלטה בדבר ביטול זכייה של משתתף בעקבות האמור בסעיף זה הינה סופית ולא יהיה ניתן לערער על החלטה זו.

8.         זכאות ומימוש הפרסים

א.      הזכייה בפרס הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי התקנון ובכפוף למתן הסכמה לפרסום התמונה באתר האינטרנט של עורכת הפעילות ו/או אתר הפעילות לתקופת זמן שתקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

ב.      למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

ג.       עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר בתנאים האמורים לעיל, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

ד.      הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ו.       מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, או שפעל בניגוד לאמור בתקנון זה, מכל בחינה שהיא.

9.         פרסום הפעילות ותוצאותיה

א.         פרטי הפעילות יפורסמו לציבור לפני ובמהלך תקופת הפעילות או בחלקה, באתרי האינטרנט, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת הפעילות.

ב.      עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך הפעילות ובין לאחריה), לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון את פרטי הזוכה והמשתתפים אשר העלו לאתר הפעילות את התמונות, לרבות שמם, תמונתם, התמונות שאותן העלו המשתתפים והפרסים בהם זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר לפרסים בהם זכו וללא תמורה למשתתפים. מובהר כי מעצם השתתפותם בפעילות מסכימים הזוכים והמשתתפים לפרסום תמונותיהם ולא תהיה להם כל טענה כנגד עורכת הפעילות בעניין.

10.      זכויות יוצרים

א.      בעצם העלאת התמונה, מצהיר ומתחייב המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות בתמונה אותה העלה. עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי זכויות בתמונה. המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לתמונה שהועלתה על ידיו.

ב.      המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בתמונה שלא על ידי עורכת הפעילות.

ג.       בעת שימוש באתר הפעילות על המשתתף להקפיד שהתמונה המועלית על ידיו הינה חוקית. בין היתר, ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח ו/או לפרסם את התכנים הבאים:

(i)        כל תוכן הידוע למשתתף שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

(ii)      כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

(iii)     כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

(iv)     כל תוכן המזהה את פרטיהם האישיים של מושאי התמונה או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

(v)       סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

(vi)     כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

(vii)    כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

(viii)  כל תוכן מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי-כלכלי;

(ix)     כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

(x)       כל תוכן העלול להטעות צרכן;

(xi)     כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לעורכת הפעילות ו/או למוצריה;

(xii)    כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצ"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

ד.      כל אדם רשאי לפנות אל עורכת הפעילות ע"י הודעה אישית באתר הפעילות או info@pizzahut.co.il להסרת התמונה מאתר הפעילות בשל הפרת זכות יוצרים, בשל כך שהוא או מי שהוא אפוטרופוסו איננו מעוניין שהוא יוצג, בשל כל פגיעה שאדם חש בקשר עם התמונה נשוא הפנייה או עם פרסום מסוים, או בשל כל טענה להפרת התקנון. כל פניה כזו תגרור הסרת התמונה באופן מיידי, ולכל היותר בתוך 24 שעות.

ה.      עורכת הפעילות רשאית לסרב לפרסם, להסיר תמונה או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הופר תנאי מתנאי התקנון או שבוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר הפעילות, במשתמשיהם, בעורכת הפעילות או במי מטעמה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ובלי ליתן הודעה מוקדמת או נימוק, ככל שקיימת ברשותה אפשרות טכנית לעשות כן. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות עורכת הפעילות על פי כל דין.

11.      שונות

א.      תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר הפעילות, כלינק לקובץ PDF ובמשרדי עורכת הפעילות בתיאום מראש.

ב.      מפעילות אתר הפעילות אינן אחראיות לכל תקלה ו/או טעות ו/או נזק ו/או הפרה שתיגרם כתוצאה מהפעילות והמשתתף מצהיר כי לא יעלה כל טענה כלפיהן.

ג.       בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

ד.         בעצם השתתפותו בפעילות מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונה המכילה תכנים פוגעניים אשר עלולים לפגוע ברגשות הציבור. בכל מקרה שומרת לעצמה עורכת הפעילות את הזכות לפסול מהפעילות כל תמונה שלדעתה אינה ראויה והולמת, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.      מובהר כי ההשתתפות בפעילות, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

ו.       המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, יחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים המשתתפים בפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות והם מוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

ז.       עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.</p

ח.      עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

ט.        עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו ו/או את השתתפותו של משתתף בפעילות במידה שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה, בעין או בשווי, מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של הכללים המפורטים בתקנון הפעילות.

י.       תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות על ידי העלאת התמונה לאתר הפעילות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

יא.    בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"

טבסקו החזקות בע"מ ("פיצה האט")

"משתתף"

ההשתתפות בפעילות פתוחה ללקוחות הרוכשים מוצרים בסכום של לא פחות מ-99 ש"ח (לא כולל דמי משלוח) במחיר מלא ו/או במבצעים השונים אשר תציע עורכת הפעילות, ובלבד שהרכישה לא תתבצע באמצעות הטבות מועדון ו/או קופונים ו/או הנחות מכל סוג שהוא (למעט מבצע במסגרת הפעילות), ואשר יש ברשותם חשבונית כהוכחת קניה ("תנאי ההשתתפות"). 

ההשתתפות בפעילות מותרת לכל אדם אשר הינו אזרח ישראלי או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות וחלוקת הפרסים ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד', שרשום ברשת "פייסבוק", ועומד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, בין היתר, בתנאי ההשתתפות;

בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18. מובהר כי אם המשתתף הינו קטין (מתחת לגיל 18), בעצם השתתפותו מצהיר הקטין כי אושר לו להשתתף בפעילות, על ידי נציגו של אותו משתתף. "נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו הקטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או עובדיהם ו/או בני משפחותיהם.

"מציאות רבודה"

Augmented Reality או בקיצור AR היא טכנולוגיה המאפשרת חיבור של אלמנטים וירטואליים-דיגיטליים עם העולם הפיזי. האלמנטים מתמזגים עם הסביבה האמיתית בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי, ומתגלים על גבי המציאות הפיזית.

"הפעילות"

המשתתפים יוזמנו להשתתף במשחק המשלב מציאות רבודה, המשחק מחולק לשלבים כאשר בכל שלב המשתתף צובר מטבעות פיצה האט דיגיטליים. המשחק נושא פרסים קטנים וגדולים כמפורט להלן. 20 המקומות הראשונים יזכו בפרסים על פי הניקוד הגבוה במשחק.

"הפרסים"

מגוון פרסים כמפורט בנספח א' לתקנון זה, הפרסים עשויים להשתנות בהתאם לשיקולה הבלעדי של עורכת הפעילות.

"אתר הפעילות"

אפליקציה ייעודית [פיצה האט 3D] עימה ניתן להשתתף במשחק.

2. פרשנות

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות ובטלוויזיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

3. תקופה הפעילות

 1. תקופת הפעילות הינה לתקופה מוגבלת, החל מיום 07.09.2023 בשעה 08:00 ועד ליום 30.09.2023 בשעה 23:59 ("תקופת הפעילות").
 2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתה.

4. התחייבויות המשתתפים בפעילות

 1. הורדת המשחק למכשיר הנייד מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה ורישומו לפעילות.
 2. עם רישום המשתתף לפעילות, המשתתף מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
  1. ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית בלבד.
  2. ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות, ובפרט מערכות אתר הפעילות, הן אלה שברשותה והן אלה שברשות עורכת הפעילות. המשתתף לא יהא רשאי להעלות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתתף המעוניין להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב הטעות, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת התוכן אשר הועלה ע"י המשתתף במערכות עורכת הפעילות.
  4. במידה שעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינם נכונים ו/או להשתמש בנתונים שאינם נכונים וכיוצ"ב, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לחסום באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.
  5. למען הסר ספק, יובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף את השתתפותו של משתתף לפי אמות המידה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.
  6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
  7. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או מפעילת אתר הפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.

5. מדיניות פרטיות

 1. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:
  1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות;
  2. אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי;
  3. בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.
 2. עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה. עורכת הפעילות גם אינה אחראית למאגרי הנתונים של מפעילות אתר הפעילות.
 3. יובהר כי התחייבויותיה של עורכת הפעילות בדבר מדיניות הפרטיות נוגעות להתנהלותה של עורכת הפעילות עצמה ואין לה אחריות באשר לאופן פעולתן של אתר הפעילות עם המידע שיתקבל ו/או יישמר אצלו אגב הפעילות או לאחריה.

6. אופן הזכייה בפרס

 1. בתום תקופת הפעילות ידורגו המשתתפים על פי הניקוד שצברו במשחק. המשתתפים עם הדירוג הגבוה ביותר יהיו זכאים לפרסים בהתאם למפורט בנספח א'. בנוסף משתתפים יהיו זכאים להטבות במהלך המשחק בהתאם לכמות המטבעות שצברו. לכל הטבה תידרש כמות מטבעות מסוימת אשר תצוין במשחק עצמו. לא כל משתתף יהא זכאי לפרס ו/א להטבה.
 2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכה בפרס מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס ותוכנו על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
 3. עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה בפרס על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.

7. איתור הזוכה

 1. בתום תקופת הפעילות, ובחירת הזוכים, תיידע עורכת הפעילות את המשתתפים אודות סיום הפעילות באמצעות הפייסבוק [https://www.facebook.com/PizzaHut.Israel/] והמשתתף יתבקש להיכנס לאתר הפעילות (אפליקציית המשחק פיצה האט D3) לבחינה באם זכה באחד הפרסים. הזוכה יתבקש ליצור קשר עם עורכת הפעילות באמצעות הדוא"ל: Info@pizzahut.co.il להעביר את פרטיו המלאים, כולל שם המשתמש אשר אותו קיבל במועד הרישום לפעילות וכן הוכחת קנייה, לצורך קבלת הפרס ("הודעת הזכייה"). לאחר הודעת הזכייה תפרסם עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה את שמו של הזוכה. מובהר, כי בעצם אישור התקנון מסכימים המשתתפים, ככל שיזכו, לפרסום דבר זכייתם, שמם ותמונתם באתר הפעילות ו/או בכל מקום אחר בו תפרסם עורכת הפעילות את דבר הזכייה, בהתאם לשיקול דעתה.
 2. זכאות הזוכה הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות תהא רשאית לוודא את זהותו של הזוכה.
 3. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בתקנון זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.
 4. בכל מקרה בו זוכה מסר פרטים מוטעים ו/או לא הגיב להודעת הזכייה בתום 48 שעות ממועד שליחתה, ו/או לא ניתן היה להשגה לאחר שני ניסיונות לפי המאוחר מבניהם, תהיה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לבטל זכייתו ולהעניק את הפרס למשתתף אחר, במקומו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בלבד. יובהר כי החלטה בדבר ביטול זכייה של משתתף בעקבות האמור בסעיף זה הינה סופית ולא יהיה ניתן לערער על החלטה זו.

8. אופן המשחק

 1. עם קבלת מגש הפיצה אצל המשתתף יופיע ברקוד על האריזה להורדת המשחק למכשיר הטלפון הנייד. (ניתן יהיה להוריד את המשחק מראש על ידי קישורים (links) שיוטמעו בקמפיין הפרסום לפעילות מטעם המפעילה).
 2. עם הורדת המשחק ותחילתו תופיע פיצה וירטואלית תלת מימדית במציאות רבודה עם מגוון תוספות בצידה. הפיצה הוירטואלית תתמזג עם הסביבה האמיתית בה נמצא המשתתף, בזמן אמת ובאופן אינטראקטיבי כאשר על המשתתף להוסיף בצורה מדויקת לכל משולשי הפיצה המתאימים את התוספות על מנת לעבור את השלב בהצלחה.
 3. הפעילות תחולק לשלבים, כאשר בכל שלב המשתתף יידרש להוסיף תוספות רבות יותר על כל משולש. עם השלמת הבקשות לתוספות על כל משולשי הפיצה המשתתף יעבור לשלב הבא עם דרגת קושי גבוהה יותר.
 4. עם כל השלמת שלב המשתתף יצבור מטבעות פיצה האט דיגיטליים ובאמצעותם יוכל לממש קופונים בהזמנה הבאה אצל עורכת הפעילות. המשתתפים ידורגו בהתאם להצלחתם בפעילות, בהתאם לנתונים אשר ייקלטו במערכות החברה.

9. זכאות ומימוש פרסים

 1. הזכייה בפרס הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי תקנון זה.
 2. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 3. עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר בתנאים האמורים לעיל, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
 4. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 6. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, או שפעל בניגוד לאמור בתקנון זה, מכל בחינה שהיא.

10. פרסום הפעילות ותוצאותיה

 1. פרטי הפעילות יפורסמו לציבור לפני ובמהלך תקופת הפעילות או בחלקה, אם במדיה חברתית, באתר האינטרנט, במשחק עצמו ו/או בכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה.
 2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך הפעילות ובין לאחריה), לפי שיקול דעתה, בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון את פרטי הזוכה והמשתתפים, לרבות שמם,  והפרסים בהם זכו וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר לפרסים בהם זכו וללא תמורה למשתתפים.

11. שונות

 1. תקנון הפעילות ניתן לעיון באתר הפעילות, כקישור לקובץ PDF ובמשרדי עורכת הפעילות בתיאום מראש.
 2. מפעילות אתר הפעילות אינן אחראיות לכל תקלה ו/או טעות ו/או נזק ו/או הפרה שתיגרם כתוצאה מהפעילות והמשתתף מצהיר כי לא יעלה כל טענה כלפיהן.
 3. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 4. מובהר כי ההשתתפות בפעילות, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.
 5. מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכות החברה. מיקום המשתתף בדירוג וכן כל פרט שיוזן בעתיד על ידי המשתתף בפעילות, יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתף ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או אי דיוק בפרטים שנקלטו כך.
 6. המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, יחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בפעילות פוטרים המשתתפים בפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי הפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות והם מוותרים על כל טענה הקשורה באלה.
 7. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 8. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 9. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו ו/או את השתתפותו של משתתף בפעילות במידה שיימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין. במקרה כאמור בסעיף זה תהא עורכת הפעילות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה, בעין או בשווי, מידי מי שזכה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של הכללים המפורטים בתקנון הפעילות.
 10. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
 11. בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

נספח א' - רשימות הפרסים

 • מובהר, כי טיב הפרסים הגדולים וכל הקשור בהם הינם באחריות היצרן ו/או המשווק ו/או ספק הפרסים ואינו באחריותה של עורכת הפעילות.
 • הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה. הפרס  אינו ניתן לשינוי, להחלפה או להמרה, למעט אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
 • יתכנו שינויים בדגם הפרס בהתאם לזמינות המוצר ואילוצי הספק.
פרסיםפרטיםכמות הפרסים
קונסולת משחק סוני פלייסטיישן 5

הזוכה במקום הראשון (1) יזכה בקונסולת גיימינג
אחריות יבואן רשמי על ידי ישפאר מאת הספק –  חברת KSP

קישור לתקנון אתר החברה https://ksp.co.il/web/help/regulations 

1
משקפי מציאות  מדומה 

הזוכה במקום השני (2) יזכה במשקפי מציאות מדומה  

מאת הספק –  חברת KSP

קישור לתקנון אתר החברה https://ksp.co.il/web/help/regulations 

1
אוזניות אלחוטיות 

הזוכה במקום השלישי (3) יזכה באוזניות גיימינג אלחוטיות 

מאת הספק –  חברת KSP

קישור לתקנון אתר החברה https://ksp.co.il/web/help/regulations

1
שובר בשווי 500  ש"ח לרכישת ביגוד/נעלי ספורט הזוכה במקום הרביעי (4) יזכה בשובר בשווי 500 ש"ח לרכישת ביגוד/נעלי ספורט למימוש במגוון סניפי רשת מגה ספורט של חברת Buyme. תוקף הכרטיס 5 שנים מתאריך ההנפקה.

קישור לאתר החברה 
https://buyme.co.il
1
שובר בשווי 100 ש"ח לאתר Buyme

הזוכים במקומות החמישי עד התשיעי (5-9) יזכו בשובר בשווי 100 ש"ח למימוש באתר Buyme. תוקף הכרטיס 5 שנים מתאריך ההנפקה.

קישור לאתר החברה https://buyme.co.il

5
פיצה משפחתיתהזוכים במקומות העשירי עד העשרים (10-20) יזכו בקופון/במתנה פיצה משפחתית בסניפי רשת "פיצה האט". באיסוף עצמי בלבד, לא כולל דמי משלוח ולא כולל תוספות. הפרס אינו מתייחס לקטגוריית פיצות שחורות, סדרת השמנת, צ'יזי קראסט, פיצה ללא גלוטן ו/או פיצה מבצק כוסמין, אשר כרוכים בתוספת תשלום. 11

 

בנוסף, במהלך המשחק, עם השלמת השלבים המשתתפים יוכלו לזכות בהטבות כגון: 

 • לחם שום אישי מתנה בקנייה באיסוף עצמי 
 • בקניית משפחתית קבל תוספת מתנה. לא כולל דמי משלוח
 • זיוה שוקולד אישי מתנה באיסוף בלבד
 • מגש אישי מתנה באיסוף עצמי ללא תוספת
 

בתוקף בין התאריכים 07.09.2023-06.11.2023,  אין כפל מבצעים, לא כולל דמי משלוח, להזמנה באתר או באפליקציה בלבד.